Baner umieszczony jest w górnej części strony. Na pierwszym planie znajdują się czerwone gwiazdki, jedna z których jest zaznaczona jako wybrana, w tle jest osoba w białej koszuli.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego, wytycznych zawartych w standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz zapisach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku, zobowiązujących społeczność akademicką do wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 20/2009 z dnia 3 lipca 2009, a następnie Uchwałą Senatu nr 30/09 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zawiera on cele, strukturę i jego zadania oraz główne procesy i procedury służące do jego planowania, wdrożenia, ewaluacji i doskonalenia. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie formy i poziomy studiów, jego celem jest dążenie do doskonalenia jakości kształcenia poprzez m.in. weryfikowanie efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia.

Celem USZJK jest systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, w szczególności przez:

 • monitorowanie, ocenę i doskonalenie programów oraz efektów kształcenia, jak również analizę planów studiów;
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego oraz wspieranie innowacji dydaktycznych;
 • zapewnienie i doskonalenie warunków kształcenia, w tym infrastruktury, zasobów technicznych i bibliotecznych;
 • monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów;
 • dbałość o wysoką jakość kadry dydaktycznej, w tym poprzez doskonalenie polityki kadrowej;
 • działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;
 • umiędzynarodawianie procesu kształcenia;
 • stałe monitorowanie systemu zarządzania jakością, obejmującego procesy, które mają wpływ na doskonalenie USZJK;
 • podejmowanie działań doskonalących wynikających z ewaluacji jakości kształcenia;
 • planowanie zmian w zakresie kierunków i programów kształcenia w odniesieniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku nr 12/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. z późniejszymi zmianami):

 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – Przewodniczący Zespołu
 • Prorektor ds. studenckich
 • Kierownicy Katedr
 • Przedstawiciel Działu Spraw Studenckich
 • Przedstawiciel Biura Karier
 • Przedstawiciel studentów wskazany przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Zespół ds. Jakości Kształcenia podlega Prorektorowi ds. studenckich

Raport samooceny:

Pliki do pobrania: