BANER O NAS WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku została założona w 1996 roku przez Instytut Rozwoju Gospodarki Spółka z o.o. w Białymstoku. Na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jest uczelnią bezwydziałową. W jej skład wchodzą jednostki badawczo-dydaktyczne oraz  administracyjne.

Posiada uprawnienia do kształcenia w systemie studiów wyższych na kierunkach:

  • Ekonomia – studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia I stopnia (inżynierskie),
  • Informatyka stosowana – studia I stopnia (inżynierskie),
  • Prawno – Finansowy – studia I stopnia (licencjackie).

Uczelnia dysponuje budynkiem w centrum Białegostoku, w pobliżu dworca PKS i PKP. W budynku znajdują się aula, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe, pracownie komputerowe, bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi) oraz siłownia. WSE posiada własną Bibliotekę wraz z Czytelnią, w których dostępne są wszystkie niezbędne podręczniki oraz pomoce naukowe, czasopisma krajowe i zagraniczne (łącznie ponad 32 000 woluminów). Ważnym elementem jest dostęp do Baz i Bibliotek online (m.in. Wirtualna Biblioteka Nauki, Elsevier, Ebsco, Nature i Science, Springer, Web of Science, Wiley, e-book point BIBLIO).

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku skutecznie aplikuje o fundusze unijne. W latach 2004-2022 Uczelnia zrealizowała ponad 30 projektów finansowanych między innymi z funduszy Unii Europejskiej. Tematy projektów były związane między innymi z ochroną środowiska, badaniami rynku pracy, zarządzaniem, elastycznymi formami zatrudnienia, nowoczesnymi systemami informacji.

W latach 2021-2023 realizujemy projektu „WSE Dostępna” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych).

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku prowadzi także liczne studia podyplomowe i szkolenia. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe w zakresie zarządzania Master of Business Administration (MBA).

Uczelnia od 2009 roku prowadzi placówkę opieki nad dziećmi „Elastyczne przedszkole przy WSE”, a od 2018 roku „Elastyczny Klub Malucha” (punkt opieki nad dziećmi do lat 3-ch).

Kluczowe przewagi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku to:

  • indywidualne podejście do studenta (zajęcia są realizowane w kameralnych – kilku lub kilkunastoosobowych grupach;
  • profil praktyczny na wszystkich kierunkach  (oferta dostosowana do potrzeb rynku pracy, zajęcia są prowadzone przez praktyków);
  • zdolność do efektywnej i skutecznej współpracy z otoczeniem zewnętrznym (szczególnie ze środowiskiem biznesowym oraz międzyuczelnianym);
  • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej;
  • dostępność Uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku wpisana jest na listę jednostek prowadzących studia zatwierdzonych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców (pdf, 525 KB), w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 577).

Film z okazji 25-lecia Uczelni (2021 rok)

Program „Dumni z Podlasia” z udziałem JM Rektora prof. WSE dr Aleksandra Prokopiuka (źródło: https://bialystok.tvp.pl/ ,07.07.02023 r. )