Biblioteka, obraz przedstawiający baner informacyjny.

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powstała w lutym 1996 roku wraz z powstaniem Uczelni. Obecnie mieści się w budynku przy ul. Zwycięstwa 14/3.

Od początku istnienia przyjęto politykę konsekwentnego gromadzenia kolekcji zbiorów aktualnych i adekwatnych do kierunków kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Profil zbiorów jest zgodny z procesem dydaktycznym i kierunkiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. Są to publikacje głównie z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (makro i mikroekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, geografia gospodarcza, ubezpieczenia, socjologia, psychologia, prawo, historia gospodarcza, rynek pracy, zatrudnienie, edukacja, polityka społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz nauk ścisłych (m.in. informatyka i matematyka).

Stan zbiorów zainwentaryzowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił ogółem 23340 wol./jedn.,
w tym:

  • wydawnictw zwartych – 21789 wol.
  • wydawnictw ciągłych zbiorowych – 892 wol.
  • zbiorów specjalnych – 377 jedn.
  • wydawnictw zakwalifikowanych jako materiały pomocnicze – 282 wol.

Wśród zbiorów specjalnych znajduje się kolekcja audiobooków.

Liczba wszystkich posiadanych tytułów czasopism na koniec 2023 roku wyniosła 48, w tym 7 w prenumeracie bieżącej i 9 tytułów z darów i wymiany.

W celu pozyskania zbiorów niskonakładowych Biblioteka współpracuje z bibliotekami (w większości wyższych szkół państwowych i niepaństwowych) oraz innymi instytucjami w kraju, prowadząc wymianę międzybiblioteczną.

Biblioteka dąży do zapewnienia użytkownikom jak największego dostępu do naukowych zbiorów
cyfrowych. Umożliwiamy dostęp zarówno do wielodziedzinowych baz licencjonowanych, jak i ogólnodostępnych.

Biblioteka WSEwB udostępnia zasoby studentom i pracownikom Uczelni oraz wszystkim zainteresowanym.