W górnej części strony studenckie praktyki, rozmieszczony jest baner na którym znajdują się osoby siedzące przy komputerze.

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia. Zgodnie z wymaganiami programowymi obowiązkowe jest odbycie praktyki zawodowej przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, a w sytuacji rozpoczęcia studiów po dniu 01.10.2019 r. także przez studentów studiów drugiego stopnia.

Studenci studiów pierwszego stopnia w ciągu całego toku studiów są zobowiązani do zaliczenia praktyki zawodowej, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie studiów: na kierunku o profilu praktycznym – w wymiarze 6 miesięcy, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w regulaminie; na kierunku o profilu praktycznym, rozpoczętym w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej – w wymiarze 3 miesięcy.

Studenci studiów drugiego stopnia, rozpoczynający studia po 01.10.2019 r. zgodnie z zasadami przyjętymi w programie studiów w ciągu całego toku studiów są zobowiązani do zaliczenia praktyki zawodowej na kierunku o profilu praktycznym – w wymiarze 3 miesięcy.

UWAGA! Studencie, zanim przystąpisz do formalności, zapoznaj się z Regulaminem praktyk zawodowych. Praktyka odbyta niezgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych nie zostanie zaliczona.

Na czas odbywania praktyki zawodowej student ma obowiązek ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)!

DOKUMENTY DO POBRANIA