Baner studia podyplomowe BHP.
Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacji

O KIERUNKU

Studia przeznaczone są dla osób, które w pracy zawodowej zamierzają pełnić funkcje inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek skierowany jest także do właścicieli przedsiębiorstw i osób zarządzających firmą, które chciałyby orientować się w aktualnych przepisać BHP.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bhp, a także audytu i certyfikacji systemów zarządzania bhp. Ponadto w trakcie studiów zostaną omówione zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, specyfiki prac służb bezpieczeństwa i higieny pracy: m.in. metody pracy, zadania i uprawnienia. Słuchacze doskonalić będą również umiejętności związane z organizacją i metodami prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

Wszyscy uczestnicy studiów mają możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydawanego w języku polskim, niemieckim lub angielskim przez firmę TÜV Rheinland Polska – lidera na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma TÜV Rheinland Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

DLACZEGO WARTO?

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Absolwenci pogłębią wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, realizacji działań i kierowania zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do audytowania i wdrażania procesów opartych na ISO 45001.
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym uczestnicy otrzymają:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy TÜV Rheinland
 • zaświadczenie ukończenia zajęć z Metodyki i organizacji szkoleń w zakresie bhp
 • zaświadczenie ukończenia zajęć w zakresie Zasad udzielania pierwszej pomocy

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Ergonomia środowiska pracy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Fizjologia pracy i higieny przemysłowej
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Zasady organizacji pracy
 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy. Ocena i analiza ryzyka zawodowego
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Audit i certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zadania, uprawnienia, metody pracy
 • Metodologia pisania prac dyplomowych
 • Seminarium

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3 (zjazdy w soboty i niedziele).
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.

Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)

OPŁATY

Roczne czesne za studia: 3 600 zł + 100 zł wpisowego

DOKUMENTY DO POBRANIA