Baner studia podyplomowe MBA.
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania Master of Business Administration (MBA)

O KIERUNKU

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych do kierowania organizacją. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność zarządzania zespołem, projektem, działem, firmą, a przede wszystkim rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą i innymi w trudnych sytuacjach interpersonalnych i podejmowaniu decyzji biznesowych. Nowoczesna, wszechstronnie wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji, zwłaszcza w czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Szczególne wymagania w tym względzie dotyczą menedżerów odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie organizacją.

Program studiów kładzie nacisk na praktyczne aspekty funkcjonowania w biznesie. W trakcie zajęć prezentowane są i analizowane liczne przykłady pochodzące z praktyki. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymają zarówno wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, jak też nabędą umiejętności wykonywania analiz niezbędnych przy tworzeniu planów strategicznych i operacyjnych, opracowywania tych planów, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz posługiwania się wieloma innymi instrumentami potrzebnymi w pracy zespołowej. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej.

Studia kierowane są do menedżerów wyższych szczebli, ludzi biznesu oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania. Absolwent kierunku „Podyplomowe studia w zakresie zarządzania Master of Business Administration” zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu skuteczniej zarządzać organizacją. Absolwent będzie potrafił posługiwać się zarówno syntetycznymi narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych, jak również posiądzie umiejętności miękkie dotyczące zarządzania zespołami, poprawnej komunikacji i wielu innych dziedzin wspierających zarządzanie.

Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z zakresu: ekonomia i finanse, zarządzanie oraz nauki prawne (głównie z zakresu prawa gospodarczego).

DLACZEGO WARTO?

 • Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem
 • Studia są kluczem do rozwoju kariery w sektorze prywatnym, ale dyplom MBA jest także wysoko ceniony w instytucjach publicznych
 • Studia poszerzają horyzonty, doskonalą umiejętności przywódcze, uzupełniają wiedzę w zakresie nowych trendów w biznesie
 • Studia MBA to nieocenione źródło nowych kontaktów biznesowych i okazja do wymiany know-how między praktykami reprezentującymi różne branże
 • Studia MBA w Wyższej Szkole Ekonomicznej to unikalna możliwość spotkania z ekspertami w obszarach kluczowych dla współczesnego biznesu
 • Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym osoba, która ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), spełnia warunki formalne określone dla kandydata na członka organu nadzorczego

PROGRAM STUDIÓW

 • Współczesne techniki i metody zarządzania
 • Współczesne struktury organizacyjne
 • Praktyczne aspekty prawa działalności gospodarczej i zasady ładu korporacyjnego
 • Zarządzanie talentami i kreatywnością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie innowacjami
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z funduszy UE
 • Partycypacja społeczna
 • Zarządzanie strategiczne
 • Skuteczny marketing
 • Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie zespołu
 • Wystąpienia publiczne
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych
 • Etyka zawodowa i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Bezpieczeństwo gospodarcze i praktyki antykorupcyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3 (zjazdy w soboty i niedziele).
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.

Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)

REKOMENDACJE I REFERENCJE

OPŁATY

Roczne czesne za studia: 10 100 zł +100 zł wpisowe

Istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu WSE oraz Key West University USA (specjalizacje: Data Analytics oraz Logistics and Supply Chain Management, 7 przedmiotów w języku angielskim)
– dodatkowa opłata 1000$

Key West University

DOKUMENTY DO POBRANIA