Współpraca i projekty, obraz przedstawiający baner informacyjny.

WSE DOSTĘPNA

Logo z informacją o dotacji z funduszy europejskich.

Projekt  „WSE Dostępna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie w uczelni zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprawa dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur  kształcenia a także wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są Uczelnia – WSE w Białymstoku, studenci  oraz kadra uczelni.

Zaplanowano 6 zadań do zrealizowania w projekcie:

  • struktura organizacyjna,
  • architektura,
  • technologie wspierające,
  • procedury,
  • rodzaje wsparcia edukacyjnego,
  • szkolenia wspomagające świadomość niepełnosprawności.

 Działania realizowane w projekcie  będą prowadzić do osiągnięcia przez WSE modelu uczelni dostępnej (w dwóch etapach: I – model MINI, II – model MIDI).

Projekt  realizowany jest przez Wyższą Szkołę w Białymstoku

Okres realizacji projektu  od: 2021-01-01 do: 2023-09-30

Dofinansowanie projektu z UE  3 472 866, 31 zł
Całkowity koszt realizacji projektu 3 572 348,50 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE

wartość projektu
637 622,87 zł
dofinansowanie z UE
538 544,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie, 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie (Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020)

Projekt „Elastyczny Klub malucha” obejmował działania na rzecz wsparcia godzenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (zamieszkałych w Białymstoku), poprzez utworzenie i uruchomienie dwóch oddziałów (po 12 os. każdy) nowego klubu dziecięcego (opieka nad dziećmi do lat 3).

Projekt zrealizowany w ramach Konkursu Dotacji “Fundusze europejskie na poziomie NSS” – III edycja organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
Termin realizacji: czerwiec 2011 – październik 2011
Realizator Projektu: Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy
logotyp
Projekt zrealizowany w ramach Konkursu Dotacji “Fundusze europejskie na poziomie NSS” – III edycja organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
Termin realizacji: czerwiec 2011 – październik 2011
Realizator Projektu: Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: marzec 2010 – luty 2013
Partnerzy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Partner ponadnarodowy: IAL FRIULI VENEZIA GIULIA, Włochy

Celem ogólnym projektu było utworzenie, w tym przy udziale partnera ponadnarodowego, testowanie a następnie wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do końca 2012 roku modelowych innowacyjnych rozwiązań utrzymania aktywności zawodowej 50+ (zgodnie z macierzą: obszar problemowy X bariera, czyli płeć, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia X metoda wsparcia, system zarządzania, infrastruktura społeczna).

logotyp
Projekt rozwojowy finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Termin realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2011

Projekt polegał na opracowanie teoretycznego modelu systemu gospodarowania energią na poziomie lokalnym (gmin i powiatów). Celem wdrożeniowym było natomiast wsparcie racjonalizacji gospodarowania energią na poziomie lokalnym..

logotyp

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: czerwiec 2009 – maj 2011

Celem głównym projektu było stworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez rodziców/opiekunów małych dzieci, poprzez zapewnienie opieki w przyzakładowej placówce opieki nad dzieckiem.

logotyp
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: marzec 2009 – grudzień 2011
Nr umowy: UDA-POLK. 04.02.00-00-081/08-0

Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnienie rezultatów badań z zakresu gospodarki opartej na wiedzy oraz zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez naukowców różnych dziedzin i dyscyplin nauki, a także pobudzenie świadomości znaczenia tych koncepcji w kształceniu na poziomie wyższym.

logotyp
Projekt zrealizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: luty 2009 – styczeń 2011
Nr umowy: UDA-POKL. 08.01.02-20-046/08-00
Partner: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Celem głównym projektu było wsparcie podmiotów gospodarczych i innych podmiotów, które mogły podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej pod wpływem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, poprzez diagnozę trendów rozwojowych oraz prognozowanie zmian gospodarczych w woj. podlaskim, a także rozpowszechnienie informacji o panujących i przewidywalnych nastrojach gospodarczych wśród przedsiębiorców, mieszkańców, instytucji rynku pracy, stanowiących rezultat przeprowadzonych badań.

logotyp
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin realizacji: styczeń 2009 – grudzień 2014

Projekt “Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku” stanowił rozwiązanie problemu ochrony praw autorskich przy publikacjach elektronicznych dzięki wykorzystaniu technologii Adobe Content Server 4* (ACS 4).

Celem projektu było zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Projekt powstał na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Termin realizacji: listopad 2008

Celem ekspertyzy było obliczenie kosztów społecznych wstrzymania lub zaniechania budowy obwodnicy Wasilkowa.
Rezultatem projektu była ekspertyza obejmująca ocenę kosztów społecznych dwóch scenariuszy realizacji Obwodnicy Wasilkowa.

Projekt powstał na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Termin realizacji: listopad 2008

Celem ekspertyzy było obliczenie kosztów społecznych wstrzymania lub zaniechania budowy obwodnicy Augustowa.
Rezultatem projektu była ekspertyza obejmująca ocenę kosztów społecznych dwóch scenariuszy realizacji Obwodnicy Augustowa.

logotyp
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: wrzesień 2008 – luty 2010
Nr umowy: UDA-POKL. 06.01.01-20-099/08-00.
Partner: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

Celem głównym projektu było wsparcie działań podejmowanych przez partnerów rynku pracy służących podniesieniu poziomu zatrudnienia w regionie poprzez diagnozę sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy województwa podlaskiego, a także rozpowszechnianie informacji o potrzebach rynku pracy, stanowiących rezultat przeprowadzonych badań, wśród podmiotów i instytucji realizujących działania, projekty i programy na rzecz rozwoju rynku pracy.

Projekt powstał na zlecenie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A..
Termin realizacji: czerwiec 2008 – listopad 2008

W ramach projektu dokonano analizy stanu obecnego i perspektyw rozwoju recyklingu zużytych opon, w kontekście uwarunkowań prawnych technicznych, ekonomicznych i ekologicznych.
Rezultatem projektu były rekomendacje dotyczące rozwoju systemu zagospodarowania zużytych opon.

logotyp
Termin realizacji: listopad 2007 – maj 2008
Nr umowy: NEB/PL/PDL/2.1/07/53

Projekt “Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego” był realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotyczył umocnienia współpracy o charakterze instytucjonalnym między instytucjami, poprzez realizację wspólnego projektu naukowego na obszarze – pogranicza polsko-białoruskiego.
Przedmiotem zainteresowania była analiza problematyki szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wspólne działania miedzy partnerami pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie metod i teorii badawczych, jak również na dokonanie porównania i oceny sytuacji kobiet na rynku pracy w obszarze Polski i Białorusi.

logotyp
Projekt zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Termin realizacji: styczeń 2007 – maj 2008

Partnerstwo “Rodzic – Pracownik” tworzyły cztery projekty zrealizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Temacie “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”.

logotyp
Termin realizacji: 2007 – 2013
Nr umowy: AgFoodTRade CA 11012008

Zadaniem WSE w Białymstoku było opracowanie i wypromowanie modelu wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w zakresie produktów rolno-żywnościowych, w celu jej optymalizacji pod względem korzyści.

Projekt powstały w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Termin realizacji: październik 2006 – wrzesień 2007

Celem projektu było wskazanie lokalnego potencjału umożliwiającego podejmowanie działalności gospodarczej gmin przygranicznych Polski i Białorusi i stanowiącego podstawę współpracy przygranicznej na szczeblu lokalnym.
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu to diagnoza stanu istniejącego zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych jako bazy rozwoju przedsiębiorczości (w tym inwentaryzacja tradycyjnych receptur i umiejętności) oraz opracowanie i upowszechnienie koncepcji tworzenia lokalnych i transgranicznych zespołów współpracy (grup samoorganizacji).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Termin realizacji: wrzesień 2006 – marzec 2008

Słuchaczami studiów byli pracownicy i właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie udział wzięło 168 osób. Kształcenie odbywało się na dwóch kierunkach: „Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem” oraz „Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy”. Zakres tematyczny został dopasowany do wymagań współczesnego rynku – zmieniające się otoczenie wymusza szybkie reagowanie na zmiany, a to z kolei wymaga zastosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania. Zajęcia poprowadzili specjaliści nie tylko z Białegostoku, ale też z Warszawy, Wrocławia i Poznania.

Projekt powstał na zlecenie Ministerstwa Środowiska, a finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Termin realizacji: styczeń 2006

Celem projektu było dokonanie przeglądu istniejącego w kraju systemu zbiórki odpadów z opakowań wielomateriałowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do żywności płynnej, a także zbadanie istniejącego potencjału rynku w zakresie zbiórki odpadów z tych opakowań oraz określenie możliwości i zasadności jego dalszego rozwoju.
Rezultatem projektu był raport z badań pt: Przegląd i analiza systemu zbiórki odpadów z opakowań wielomateriałowych w kraju oraz ocena możliwości jego rozwoju.

Projekt powstał na zlecenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych “SODA MĄTWY” S.A..
Termin realizacji: grudzień 2005

Celem opracowania było dokonanie szacunku przewidywanych kosztów rekultywacji oraz określenie poziomu rezerw związanych z przyszłą rekultywacja terenów przemysłowych należących do Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. w Inowrocławiu.
Rezultatem projektu był raport pt. Szacunek wysokości rezerw tworzonych na poczet kosztów rekultywacji terenów przez Inowrocławskie Zakłady Chemiczne “Soda Mątwy” S.A.

Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Termin realizacji: listopad 2005 – marzec 2007

Cel projektu było przeprowadzenie analizy podstawowych problemów gospodarowania środowiskiem w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i wyzwań jakie stawia gospodarka oparta na wiedzy.
Podstawowym problem badawczym pracy było kształtowanie zintegrowanego systemu sterowania gospodarowaniem środowiska. Wynikiem pracy była monografia naukowa w języku polskim i angielskim.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Termin realizacji: czerwiec 2005

Przedmiotem pracy był system upowszechniania informacji o środowisku, jego zakres rzeczowy, czasowy, merytoryczny. W szczególności analizie zostały poddane narzędzia upowszechniania informacji, jakim są publicznie dostępne publikacje Eurostat, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, OECD oraz Polski.
Rezultatem projektu był raport z badań pt: Ocena stopnia dostosowania publikacji GUS-u w obszarze “środowisko” dla publikacji Eurostatu.

logotyp
Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Termin realizacji: kwiecień 2005 – luty 2007

Od 1 kwietnia 2005 roku rozpoczęła się realizacja projektu Podlaskie Centrum Innowacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich Działania 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Celem głównym projektu utworzenia Podlaskiego Centrum Innowacji było:
– tworzenie baz danych potrzeb i ofert technologicznych podlaskich przedsiębiorców,
– stworzenie bazy danych instytucji wspierających innowacje,
– działalność na rzecz podlaskich przedsiębiorstw związana ze świadczeniem usług eksperckich oraz transferem technologii,
– działalność promocyjna i szkoleniowa.

Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu były: Uniwersytet w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, T-Matic Grupa Komputer Plus sp. z o.o oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
Projekt zakończył się konferencją naukową pt. “Aktywność innowacyjna w województwie podlaskim – stan i perspektywy”, która odbyła się w 20 lutego 2007 roku przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz z firmą T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Celem konferencji było przedstawienie informacji dotyczących efektów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego w oparciu o dane uzyskane z przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu.
W ramach projektu powstały dwa raporty z badań pt. “Aktywność innowacyjna województwa podlaskiego”.

Na zlecenie Stowarzyszenia Polskiej Koalicji Przemysłowej na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK w Warszawie.
Termin realizacji: marzec 2005 – listopad 2005

Celem projektu było określenie roli i odpowiedzialności gmin w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych, właściwą dokumentację odzysku odpadów opakowaniowych poddawanych spalaniu i półspalaniu.
Projekt został zakończony raportem pt.: “Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2004 roku”.

Na zlecenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY w Inowrocławiu
Termin realizacji: 2005

Celem projektu było opracowanie propozycji zmian dotyczących zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska powstałych w okresie 1997-2001 i wymaganych do grudnia 2001 roku.
Rezultatem projektu był raport z badań pt: Uzupełnienie koncepcji modyfikacji ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska o elementy umorzenia opłat zaległych do roku 2001 włączenie w obszarze modyfikowanych instrumentów opłat za korzystanie ze środowiska. W raporcie opisano szczegółowy zakres proponowanych zmian, oceniono skutki ekonomiczne proponowanych zmian oraz zaproponowano rozwiązania prawne w tym zakresie.

Określenie nakładów finansowych służących realizacji zobowiązań akcesyjnych w obszarze “środowisko” w latach 2001-2003 wraz z identyfikacją przedsięwzięć, na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach IV Programu Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare.
Termin realizacji: grudzień 2004

Celem projektu było określenie wielkości nakładów finansowych służących realizacji zobowiązań akcesyjnych w obszarze „środowisko” w latach 2001-2003 oraz identyfikacja zrealizowanych przedsięwzięć związanych z realizacją zobowiązań akcesyjnych w obszarze „środowisko” (lata 2001-2003).
Rezultatem projektu były wyniki przeprowadzonych analiz, które pozwoliły na określenie stopnia realizacji zobowiązań akcesyjnych w obszarze „środowisko” oraz wskazanie na stopień zgodności poniesionych nakładów z prognozowanymi szacunkami, wykonanymi przez różne grupy ekspertów

logotyp
Termin realizacji: listopad 2004 – maj 2008

Projekt “Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” przygotowany został przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Krajową Strukturę Wsparcia (instytucję wdrażającą programy EQUAL) w czerwcu 2004 roku. Wysoko oceniony przez ekspertów znalazł się on na liście rankingowej prac zatwierdzonych do realizacji w ramach tematu: “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, przez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”. Projekt był realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Głównym celem i ideą Projektu “Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym przez pracowników, a zwłaszcza młodych rodziców, mających dzieci w wieku do lat 7.

Realizacja Projektu składała się z trzech etapów. Pierwszym z nich było stworzenie Partnerstwa na szczeblu krajowym i ponadnarodowym I tak partnerami krajowymi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku byli: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Natomiast w ramach współpracy ponadnarodowej partnerami uczelni zostali: Uniwersytet Helsiński – Centrum Kształcenia Ustawicznego Palmenia (Finlandia) i Miejski Instytut Kształcenia i Zatrudnienia Urzędu Miasta Granady (Hiszpania). W ramach działania pierwszego przeprowadzone zostały również badania sondażowe i konsultacje z pracodawcami i pracownikami, przedstawicielami przedszkoli i żłobków, samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy oraz rodzicami dzieci do lat 7.

W drugim etapie działań zostały podjęte działania w czterech powiązanych ze sobą obszarach działania:
– Promowanie elastycznych form pracy przyjaznych rodzinie, m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów na temat elastycznych form pracy, utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. elastycznych form pracy, testowanie elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach np. telepracy, organizację konkursu “Pracodawca Przyjazny Rodzinie”.
– Zwiększenie dostępu do placówek opiekuńczo-wychowawczych, m.in. poprzez uelastycznienie 7 białostockich przedszkoli i 2 żłobków, polegające na elastycznej organizacji czasu ich pracy i dostosowaniu ich do potrzeb rodziców, a także przeprowadzenie konkursu na najbardziej przyjazną indywidualnym potrzebom rodziców placówkę opieki nad dzieckiem.
– Promocja większego zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne.
– Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych poprzez pokazanie pracodawcom korzyści płynących z aktywności pracowników podczas przerw w aktywności zawodowej spowodowanych urlopami rodzicielskimi, organizację opieki nad dziećmi w czasie trwania szkoleń, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania indywidualnych ścieżek kariery uwzględniających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Ostatnim trzecim etapem realizacji Projektu było koncentrowanie się na upowszechnianiu przetestowanych wcześniej rozwiązań oraz osiągniętych rezultatów, tak aby innowacyjne pomysły i rozwiązania służące osiąganiu równowagi praca – życie mogły być na stałe wprowadzone do głównego nurtu polityki społecznej w Polsce.

Projekt finansowany był ze środków UE i Budżetu Państwa.
Termin realizacji: listopad 2004 – wrzesień 2005

Zadaniem Wyższej Szkoły Ekonomicznej była realizacja Podprojektu 3. Realizowany był on pod nazwą “Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego” swoim zasięgiem objęła 120 osób. Działania podejmowane w ramach Podprojektu 3 ściśle nawiązywały do jego celu, jakim było rozwijanie potencjału społeczności lokalnych służących tworzeniu i wdrażaniu strategii zatrudnienia, a w szczególności chodzi tu o modernizację ofert szkół zawodowych tak, aby były lepiej dopasowane do potrzeb dzisiejszego rynku pracy i rynku pracy na danym terenie. Realizację tego Podprojektu wzmocnił lokalny potencjał przyczyniając się do zapobiegania trwałemu bezrobociu wśród młodzieży. W ramach Podprojektu 3-go nauczyciele reprezentujący poszczególne szkoły zawodowe województwa podlaskiego zostali przeszkoleni oraz otrzymali odpowiednią pomoc doradczą w zakresie opracowania i wdrażania projektów modernizacji ofert szkoleniowych szkół zawodowych.

W ramach tego projektu Uczelnia miała również za zadanie przeprowadzenie badań i analizy rynku pracy w woj. podlaskim. W ramach projektu zostały przygotowane dwa raporty z badań pt.: “Badanie i analiza potrzeb rynku pracy w województwie podlaskim”.

Termin realizacji: listopad 2004

Celem projektu była analiza polskiego systemu informacji i sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska w świetle wskazań OECD, regulacji Unii Europejskiej i polskiego prawa oraz opracowanie zakresu i kierunków modyfikacji systemu informacji i sprawozdawczości stosownie do formalnych wymogów teraźniejszości i trendów wskazujących wymogi przyszłości.
Rezultatem projektu był raportu pt: Ocena stanu i kierunki dostosowania systemu informacji i sprawozdawczości w ochronie środowiska do wymogów Eurostat i dyrektyw Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Phare 2002.
Termin realizacji: wrzesień 2004 – sierpień 2005
zrealizowany przez Urząd Miejski w Suwałkach we współpracy z partnerami:
Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach,
Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku,
Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

Celem projektu było zawarcie porozumienia na rzecz zatrudnienia dla miasta Suwałki koordynującego, a jednocześnie ukierunkowującego działania instytucji rynku pracy w oparciu o zidentyfikowane potrzeby w perspektywie przygotowań do uczestnictwa w działaniach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt finansowany był ze środków UE i Budżetu Państwa.

logotyp
Projekt realizowany przez Polskie Radio Białystok oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, finansowany przez Narodowy Bank Polski.
Termin realizacji: 2004 – 2005

Celem projektu była promocja eksportu jako możliwości rozwoju firmy, pokazanie tych przedsiębiorstw na Podlasiu, które zbudowały swoja pozycję od podstaw w ciągu kilkunastu lat oraz sposobu zdobywania unijnego rynku.
Zadaniem WSE było przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstw, przesłanek podejmowania przez nie eksportu, barier, na które napotykają w swojej międzynarodowej ekspansji oraz czynników, które mogą zachęcać do intensyfikowania eksportu.Na podstawie przeprowadzonych badań WSE opracowała raport pt.: “Analiza potrzeb eksportowych podlaskich firm”.

Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych oraz Podlaski Urząd Marszałkowski.
Termin realizacji: październik 2003 – wrzesień 2004

Podstawowym celem projektu było wypracowanie dokumentu strategii, który przyczyni się do synergicznej współpracy sektora gospodarczego z jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także pozwoli na efektywne wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Regionalna Strategia Innowacji przyczyniła się do ukształtowania Regionalnego Systemu Innowacji, w skład, którego weszły jednostki administracji samorządowej, przedsiębiorcy, a także jednostki naukowe i inni partnerzy. Projekt finansowany był przez Komitet Badań Naukowych oraz Podlaski Urząd Marszałkowski.
Zadaniem WSE było określenie poziomu innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw oraz wskazanie możliwości ich wsparcia w sferze techniki, ocenie rynku, wdrożeniach innowacyjnych, promocji i dostępie do informacji, a także stworzenie raportu dotyczącego “Analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim”.

Projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Spójność Społeczna i Gospodarcza PHARE 2001.
Termin realizacji: wrzesień 2003 – styczeń 2005

Głównym celem projektu było zwiększanie szans zatrudnienia oraz wzrost przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Projekt składał się z czterech komponentów (podprojektów). Oprócz szkoleń dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, były organizowane kursy dla menedżerów i pracowników małych i średnich firm. Projekt również wspierał szkoły zawodowe w dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Projekt był finansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE oraz ze środków budżetu Państwa. Jego realizację nadzorowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Zadaniem Wyższej Szkoły Ekonomicznej była realizacja Podprojektu 4. Realizowany był on pod nazwą “Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego” i oferował szkolenia dla 120 przedstawicieli szkół zawodowych oraz samorządów powiatowych. Głównym celem tego Podprojektu była pomoc w wypracowaniu i modernizacji ofert edukacyjnych szkół zawodowych pod kątem lepszego dopasowania do potrzeb dzisiejszego rynku pracy i rynku pracy na danym terenie.

logotyp
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program INTERREG III B) i środków krajowych
Termin realizacji: 2003

Głównym celem projektu była identyfikacja potencjalnych klastrów w wybranych krajach Europy Wschodniej, oraz stworzenie warunków na ich rozwój. Towarzyszyły temu analizy istniejących narzędzi i programów wspierających rozwój przedsiębiorczości w oparciu o doświadczenia włoskie, ukierunkowane na stworzenie koncepcji organizacji, promocji i rozwoju klastrów w województwie podlaskim. Jednak bezpośrednia pomoc i efekty projektu skierowane były również do firm z wybranych branż przemysłowych.

W ramach projektu Wyższa Szkoła Ekonomiczna brała udział w wizycie studyjnej, która odbyła się w dniach 30 września 2004 r. – 13 października 2004 r. w Austrii i we Włoszech, której celem było nawiązanie współpracy z partnerami austriackimi i włoskimi. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w ramach projektu podpisała umowy o współpracy z pięcioma instytucjami badawczymi i szkoleniowymi z Włoch.

Projekt powstał na zlecenie Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Termin realizacji: 2003

Celem projektu było zidentyfikowanie wszystkich kategorii działalności związanych z ochroną środowiska oraz opracowanie propozycji uzupełnienia istniejącej klasyfikacji działalności o działania służące ochronie środowiska, a także identyfikacja produktów dostosowanych.

Projekt został zakończony raportem pt.: „Klasyfikacja podmiotów sektora przemysłu ochrony środowiska wraz z propozycją uszczegółowienia Polskiej Klasyfikacji Działalności”.

Termin realizacji: grudzień 2002 – luty 2004

Szeroko pojętym celem projektu było umocnienie ekonomicznej i społecznej spójności poprzez rozwój zasobów ludzkich w regionie Podlaskim. Natomiast główne cele to: przeciwdziałanie bezrobociu poprzez szkolenia, doradztwo personalne, a także działania na rzecz rozwoju zatrudnienia w regionach.

Program wspierał cztery filary Europejskiej Strategii Zatrudnienia tzn.: wzrost możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, umiejętności dostosowania się oraz równość szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy. Działania te mają doprowadzić do wzmocnienia potencjału ludzkiego w regionach, zgodnie z zasadami Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc w ramach programu kierowana będzie bezpośrednio do osób bezrobotnych, do przedsiębiorstw oraz do organizacji pozarządowych. Jego realizację nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Zadaniem Wyższej Szkoły Ekonomicznej były badania i analiza rynku pracy w województwie podlaskim, tj. prognozowanie rynku pracy, szczególnie w zgromadzeniu i analizie danych, analiza miejscowych pracodawców pod kątem popytu na zatrudnienie oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych.

W ramach projektu zostały przygotowane dwa raporty z badań pt.: “Analiza potrzeb rynku pracy w województwie podlaskim” oraz odbyła się konferencja nt. “Rynek pracy w regionie podlaski – stan i perspektywy”.

Termin realizacji: maj 2002 – kwiecień 2004
Partner: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Barometr dotyczył badań na temat kondycji gospodarki w województwie podlaskim. W dłuższym okresie umożliwiał śledzenie wahań tendencji rozwojowych. Ułatwiał także diagnozę wewnętrznych i zewnętrznych barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Podstawową metodą badań był test koniunktury (ang. Business Condition Test) oparty na ankietyzacji, przeprowadzany w każdym miesiącu rozpoczynającym kolejny kwartał. Test służył do identyfikacji oraz monitorowania procesów gospodarczych. Badania ankietowe we wszystkich grupach dotyczyły diagnozy i prognozy zjawisk gospodarczych. Odpowiedzi na pytania tworzyły odpowiednio barometr diagnostyczny i prognostyczny.
W przypadku podmiotów gospodarczych zarówno pytania diagnostyczne, jak i prognostyczne dotyczyły m.in.: bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, obrotów, zapasów, zatrudnienia. Pytania ankietowe, skierowane do gospodarstw domowych, stawiane były w celu określenia ich sytuacji finansowej, poziomu wydatków na dobra konsumpcyjne, stanu oszczędności, sytuacji gospodarczej województwa podlaskiego itp.. Metodologia badania nastrojów koniunkturalnych zharmonizowana była z podstawowymi zaleceniami Komisji Europejskiej

Co dał Barometr?
– dostarczył informacji o ocenie sytuacji ekonomicznej województwa podlaskiego,
– stanowił prestiżowe medium służące promocji Podlasia,
– wyniki badań mogły stanowić podstawę do opracowywania analiz i prognoz, niezbędnych do funkcjonowania każdej firmy, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych i innych podmiotów,
– mógł być podstawą studiów przedinwestycyjnych dla przedsiębiorców w oparciu o informacje na temat oszczędności gospodarstw domowych, czy wydatków na zakup dóbr trwałego użytku,
– przedsiębiorcy mogli decydować o wyborze segmentu rynku, dostosowaniu strategii produktowej, wyborze kanałów dystrybucji itp.,
– plany inwestycyjne, zatrudnienie oraz bariery prowadzenia działalności, zawarte w części opracowania dotyczącej przedsiębiorstw wspierały instytucje samorządowe w tworzeniu, a także weryfikacji dotychczasowych planów i strategii rozwojowych regionu.