Prawo uczelniane, obraz przedstawiający baner informacyjny.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz innych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 77:
Wykaz uczelni niepublicznych

Zewnętrzne akty prawne:

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Uczelni są: