Administrator – WSE, dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych, które odbywa się z racji prowadzonej działalności, było zgodne z przepisami prawa t. j. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Rektor WSE, jako osoba reprezentująca uczelnię, deleguje swoje uprawnienia na pracowników administracyjnych i dydaktycznych. Osoba, która otrzymała od administratora upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest, identycznie jak administrator, do właściwego ich zabezpieczenia oraz zachowania w tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zgodnie z dokumentem Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, która została wprowadzona w WSE.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod[at]wse.edu.pl.

W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku funkcję IOD pełni mgr Janina Żabiuk.

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie następujących przesłanek:

1. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających bezpośrednio z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności z:

 • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w związku z realizacją podstawowego zadania, którym jest prowadzenie kształcenia na studiach wyższych (w tym podyplomowych i innych formach kształcenia) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustawy Prawo oświatowe, System Informacji Oświatowej, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych, na podstawie których, WSE prowadzi pozostałą działalność przeznaczoną na cele statutowe uczelni tj. przedszkole „Elastyczne Przedszkole „Orzełek” i klub dziecięcy „Elastyczny Klub Malucha” – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustawy Kodeks pracy, ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo podatkowe w związku z zatrudnianiem pracowników oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • innych ustaw i rozporządzeń.

2. Zawieranie umów o świadczenie usług lub współpracy

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Zgoda osoby, której dane dotyczą

 • w szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne powody przetwarzania danych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODO (np. badanie losów absolwenta, zgłoszenie udziału w konferencji, formularz kontaktowy, wykorzystanie wizerunku, cele marketingowe i inne) – art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4. Ochrona żywotnych interesów osób

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (np. w celu zabezpieczenia mieszkańców Domu Studenta-Pokoi Gościnnych WSE przed kontaktem z osobą skierowaną lub odbywającą kwarantannę w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-COV-2, lub kontaktowanie się z osobami wskazanymi przez pracowników do kontaktu w razie wypadku) – art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub drogą telefoniczną, stosowanie monitoringu wizyjnego) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w zakresie działania w mediach społecznościowych administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


W Wyższej Szkole Ekonomicznej przetwarzamy dane osobowe:

 • kandydatów na studia, studentów, absolwentów,
 • słuchaczy studiów podyplomowych,
 • czytelników biblioteki,
 • kandydatów na pracowników, pracowników i ich rodzin,
 • osób zatrudnionych w formie umowy cywilnoprawnej,
 • usługobiorców i usługodawców,
 • osób biorących udział w postępowaniach przetargowych,
 • uczestników projektów,
 • uczestników konferencji,
 • dzieci, rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru podopiecznych z placówki Elastycznego Przedszkola „Orzełek” oraz Elastycznego Klubu Malucha
 • innych osób z którymi współpracujemy lub mamy wzajemne zobowiązania umowne.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji celów, dla których zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom WSE oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z WSE przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest WSE. Ma to miejsce, gdy administrator danych korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
WSE nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osób, których dane przetwarzamy w WSE
Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa (art. 17 ust. 3 RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia danych osobowych
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zamierzonego celu.