Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami (BON) jest jednostką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powołaną przez Rektora do podejmowania i koordynowania działania, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. BON powstał w ramach projektu „WSE Dostępna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych.

Działa na podstawie Regulaminu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Oferuje wsparcie w pokonywaniu szeroko rozumianych barier oraz pomaga w znalezieniu optymalnych rozwiązań w zakresie indywidualnych potrzeb i trudności wynikających z rodzaju i specyfiki niepełnosprawności i szczególnych potrzeb studenta.

W BON do każdego podchodzimy indywidualnie. Chcemy, aby każda osoba czuła się przyjaźnie i bezpiecznie w murach naszej Uczelni. Aby każdy z nas mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe oraz realizować potrzeby społeczne.

Z USŁUG BIURA SKORZYSTAĆ MOŻE:

 • Osoba z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności;
 • Osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest chorobą lub innymi czynnikami;
 • Osoba ze szczególnymi potrzebami w tym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder – ASD);
 • Pracownik WSE, który chce poszerzyć swoją wiedzę na temat związany z niepełnosprawnościami.

STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE W POSTACI M. IN.:

 • Alternatywnych form zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do możliwości studenta z niepełnosprawnością;
 • Alternatywnych form języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Dostosowania formy weryfikacji wiedzy (egzaminów i zaliczeń) do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w wersji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Możliwość indywidualnej organizacji studiów;
 • Wypożyczalni sprzętu wspomagającego proces kształcenia.

PORADNIK DLA STUDENTÓW – WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (pdf, 1MB)

Film z audiodyskrypcją