Wydawnictwo, obraz przedstawiający baner informacyjny.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku publikuje zarówno książki o charakterze badawczo-naukowym jak i dydaktycznym. Autorami większości wydawanych książek są pracownicy Uczelni.

W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: polityki ekonomicznej, polityki regionalnej, polityki społecznej, rynku pracy, marketingu, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rachunkowości, organizacji i zarządzania, handlu i usług, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki oraz ochrony środowiska.

Publikacje, będące efektem badań i analiz prowadzonych na Uczelni, adresowane są przede wszystkim do specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje dydaktyczne przeznaczone są głównie dla studentów (WSE i z innych uczelni), ale cieszą się również zainteresowaniem ze strony innych instytucji i osób prywatnych.

Wydawnictwo, baner zeszytu EQUILIBRIUM.

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU EQUILIBRIUM

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku wznowiono wydawanie czasopisma Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku pod nazwą “Equilibrium. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku”. ISSN 2545-1995. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej. Czasopismo jest półrocznikiem o profilu ogólnoekonomicznym. Jego celem jest dokumentowanie dorobku naukowego (metodologicznego, przeglądowego i empirycznego) z szeroko rozumianej problematyki nauk ekonomicznych.

“Equilibrium” w tłumaczeniu na język polski oznacza “równowaga”, zatem pismo publikuje teksty związane z:

  • metodologią badań ekonomicznych i społecznych;
  • teorią i praktyką ekonomii, organizacji i zarządzania, finansów i rachunkowości, polityki gospodarczej, społecznej i regionalnej;
  • ekonomią i polityką ochrony środowiska, równowagą w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, gospodarką przestrzenną, ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Teksty o objętości ok. 0,5 arkusza wydawniczego należy nadsyłać do redakcji w wersji elektronicznej. Szczegółowe wytyczne wraz z szablonem artykułu znajdują się w plikach po pobrania. Po wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej teksty będą przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów, przy czym autor nie będzie znał tożsamości recenzenta i odwrotnie. Po recenzji zakończonej jednoznaczną konkluzją, komitet redakcyjny zdecyduje o przyjęciu do publikacji. Proces związany z akceptacją tekstu do druku nie powinien przekroczyć trzech miesięcy od otrzymania tekstu przez redakcję.

Czasopismo to jest obecnie ujęte na listach czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ma 20 pkt. Teksty do numeru 1 należy nadsyłać do 15 stycznia każdego roku, do numeru 2 do 15 czerwca każdego roku do redakcji w wersji elektronicznej na adres: redakcja@wse.edu.pl, a później do kolejnych numerów w trybie ciągłym.

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów do publikowania na łamach “Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE”

Redaktor naczelny: dr Andrzej Dzun
Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Elżbieta Karska
Sekretarz redakcji: dr Dorota Hałaburda

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. dr hab. Boris Burkinski – Akademia Nauk Ukrainy w Odessie
Prof. dr hab. Karol Karski – Uniwersytet Warszawski
Prof. Oleg Kuzmin – Uniwersytet Państwowy Politechnika Lwowska
Prof. dr Vakhtang Maisaia – Caucasus International University in Georgia
Prof. dr hab. Zbigniew Makieła – Uniwersytet Jagielloński
Dr Bogumiła Powichrowska – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Prof. dr hab. Irina Storonyanska – Instytut Badań Regionalnych, Akademia Nauk Ukrainy
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Galina Shamonina – Varna Free University